سامانه هم اندیشی ساختارمند؛ اندیشیار

        

معرفی سامانه اندیشیار

نرم افزار دلفی آنلاین ما، تحت وب و توسط تکنولوژی ASP.Net و توسط زبان برنامه نویسی C#.Net پیاده سازی شده است. در این نرم افزار چارچوب مدیریت کاربران و منابع با استفاده از روش Memebeship.Net بوده و چارچوب کلی معماری نرم افزار نیز الهام گرفته از چارچوب معماری چندلایه Microsoft Duwamish می باشد. برای پایگاه داده مورد نیاز نرم افزار نیز از ترکیب محیط مدیریت پایگاه داده SQL Server و ساختار پایگاه داده XML استفاده شده است. در طراحی نرم‌‌افزار تلاش شده از خصوصیات مثبت سایر سامانه‌‌های جهانی، که مستندات آن قابل تقدیم است، الهام گرفته شود. این نرم‌افزار هم‌‌اکنون در آدرس زیر در دسترس است

http://thinktank.bwf.ir/

خبره­ی مدعو پس از مراجعه به آدرس فوق و پاسخ دادن به چند سوال جمعیت‌‌شناسی ساده، وارد هم‌‌اندیشی می‌‌شود.

شکل۱: صفحه‌‌ی ورد به هم‌‌اندیشی در پروژه‌‌ی مفروضِ اقتصاد مقاومتی در پتروشیمی

سپس سرفصلهای کلی هم اندیشی را مشاهده می‌‌کند و پس از انتخاب سرفصل یا سرفصل هایی که به حوزه‌‌ی تخصصی خود مرتبط می‌‌داند، گزاره‌‌های تحول سازِ مرتبط با آن سرفصل را مشاهده خواهد کرد.

شکل۲: سرفصل­های هم‌‌اندیشی در پروژه‌‌ی مفروضِ اقتصاد مقاومتی در پتروشیمی

 

مشارکت کننده در مواجهه با هر گزاره می‌‌تواند با کلیک بر روی آن، نظرات موافقن و مخالفین را مشاهده کند و نیز پیشنهاداتی که برای اجرای بهتر این ایده و یا در امان بماندن از اثرات نامطلوب جانبی آن طرح شده را مطالعه نمایند. در انتهای استدلالهای هر بخش نیز لینک دسترسی به منبع اصلیِ طرح کننده‌‌ی آن استدلال درج شده‌‌است

کاربر پس از مطالعه­ی استدلال‌‌های موافقین و مخالفین می‌‌توانید بر مبنای تشخیصی که از مفید بودن و عملی بودنِ آن گزاره دارد، درجه‌‌ی موافقت یا مخالفت خود با آن گزاره را بر یک طیف پنج نقطه‌‌ای از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق مشخص کند و نیز استدلال‌‌ها و پیشنهادات خود را در پنجره‌‌ای که به همین منظور در نظر گرفته شده وارد نماید.

در دور دوم از هم اندیشی، نظراتِ گردآوری شده از راند نخست توسط تسهیلگر جمع‌بندی و برای راند بعد در اختیار مشارکت‌کنندگان قرار می‌‌گیرد و از آن‌‌ها خواسته می شود با مطالعه‌‌ی بازخورد دیگران بر روی نظرات قبلی‌‌شان، در صورت لزوم نظراتشان را جرح و تعدیل کنند. جمع بندی قضاوتهای کمّیِ خبرگان (کاملاً موافق۵، موافق۴، ممتنع،۳ مخالف۲، کاملاً مخالف۱) به کمک دو شاخص مهم آمار توصیفی یعنی میانگین و انحراف معیار صورت می پذیرد. هر قدر میانگین قضاوتهای دریافتی بالاتر باشد نشاندهنده ی آن است که گزاره ی مورد نظر مفیدتر و عملی تر تشخیص داده شده است و هر قدر انحراف معیار کمتر باشد، بیانگر اتفاق نظر بیشترِ خبرگان بر روی عددِ میانگین است. نرم افزار بر مبنای پایگاه قواعد زیر اعداد میانگین و انحراف معیار در هر گزاره را تفسیر می‌‌کند.

جدول۱: قواعد تفسیر میانگین هر گزاره توسط سامانه‌‌ی هم‌‌اندیشی برای کاربر در یک پروژه‌‌ی مفروض

بازه ای که میانگین در آن قرار می‌‌گیرد

تفسیر

بالاتر از ۴.۵

سایر خبرگان با این گزاره کاملاً موافقند.

بین ۳.۵ و ۴.۵

سایر خبرگان با این گزاره موافقند.

بین ۲.۵ و ۳.۵

خبرگان با این گزاره نه موافقند نه مخالف.

بین ۱.۵ و ۲.۵

سایر خبرگان با این گزاره مخالفند.

کمتر از ۱.۵

سایر خبرگان با این گزاره کاملاً مخالفند.

 

جدول۲: قواعد تفسیر انحراف معیار هر گزاره توسط سامانه‌‌ی هم‌‌اندیشی برای کاربر در یک پروژه‌‌ی مفروض

بازه ای که انحراف معيار در آن قرار می‌‌گیرد

تفسیر

کمتر از ۰.۶

اتفاق نظر خبرگان بر روی قضاوت مزبور

بین ۰.۶ و ۱.۱

توافق نسبی بر روی قضاوت مزبور

بالاتر از ۱.۱

نبود اتفاق نظر خبرگان بر روی قضاوت مزبور

 

میزان فاصله ی نظرات اعلامی هر خبره با میانگین، بیانگر همگرایی یا واگرایی نظرات او نسبت به گروه است و از فرمول (قدر مطلق تفاضل قضاوت اعلامی از میانگین) تقسیم بر چهار ضرب در صد حاصل می‌‌گردد و بر مبنای درصد گزارش داده می شود. نرم افزار بر مبنای جدول زیر این فاصله را تفسیر می‌‌کند.

جدول۳: قواعد تفسیر فاصله‌‌ی نظر کاربر با میانگین در هر گزاره توسط سامانه‌‌ی هم‌‌اندیشی

بازه

تفسیر

رنگ متن

حداکثر واگرایی± ۱۴ درصد با میانگین

همسو با نظرات گروه

سبز

حداکثر واگرایی± ۲۱درصد با میانگین

واگرایی متوسط با نظرات گروه

زرد

واگرایی بیش از± ۲۱درصد با میانگین

کاملا واگرا با نظرات گروه

قرمز

صرفاً نظر کیفی ابراز شده و قضاوت کمی انجام نشده

 

آبی

 

طبیعتا در گزاره هایی که فرد تا آن لحظه پیرامون آنها قضاوتی نکرده، تفسیری هم وجود نخواهد داشت.

 

شکل۳: نمونه‌‌ای از گزاره‌‌های هم‌‌اندیشی در پروژه‌‌ی مفروضِ اقتصاد مقاومتی در پتروشیمی

درج قضاوت

شکل۴: نمایش خلاصه‌‌ی نظرات و استدلا‌‌های مخالف و موافق در سامانه‌‌ی هم‌‌اندیشی

همان‌‌طور که از شکل پیداست، قضاوتهاي كيفي و استدلالهای جدید در سامانه با رنگی متمایز و اغلب در انتها، و بعضاً در بینابینِ، مجموعه استدلالهای قدیمی نمایش داده می شوند.

در مجموع، در راند دوم، اندیشمندانی که از قبل ثبت نام کرده اند می‌‌توانند به راحتی وارد صفحه ی هم اندیشی شده و ضمن مشاهده­ی نظراتی که دیگران پیرامون هر گزاره داده‌‌اند (میانگین قضاوتهای کمّی و شرح نظرات کیفیِ دیگران)، قضاوت جدیدی از خود ثبت کنند. بخصوص افرادی که از گذشته قضاوتی ثبت کرده اند، می توانند به راحتی با کلیک بر گزینه ی "دسترسی سریع به نظراتتان در راند قبل و قضاوت دیگران" از بالای صفحه، به صورت یکجا بین قضاوتهای قبلی شان و میانگین قضاوتِ سایرین در هر گزاره، مقایسه کنند. همانطور که پیشتر گفته شد، رنگ سبز نشان دهنده ی همگرایی نظرات فرد با نظر سایرخبرگان در آن گزاره و رنگ قرمز نشاندهنده ی واگرایی است. به افرادی که با رنگ قرمز برخورد می کنند توصیه می شود استدلالهای سایرین را مطالعه کنند و اگر قانع شدند، قضاوت خود را تغییر داده و ذخیره کنند اما اگر همچنان بر نظر قبلی شان پافشاری دارند، بهتر است استدلال خود را در پنجره ی مربوطه وارد کنند تا شاید در تغییر نظر سایر خبرگان موثر افتد.

شکل۵: نمایی از پورتال اجماع در سامانه‌‌ی هم‌‌اندیشی

 

این نرم­افزار، هیچگونه محدودیتی در تعداد کاربران، تعدا گزاره ها و ... ندارد.

  • در نهایت خروجی سامانه با فرمت اکسل خواهد بود که در آن اقلام زیر وجود دارد:
  • مشخصات افراد مشارکت کننده، همچون نام، درجه­ی تحصیلی، سابقه کاری (بنابر خود اظهاری ایشان)، ایمیل، زمان ثبت نام، زمان اخرین بازدید، زمان درج آخرین قضاوت
  • قضاوت های کمّیِ هر مشارکت کننده بر روی هر گزاره مطابق طیف لیکرت (اعداد یک تا پنج)
  • نظرات و قضاوت های کیفی ثبت شده توسط هر مشارکت کننده ذیل هر گویه
  • تحلیل های آماریِ ابتدایی بر روی نظرات واصله همچون میانگینِ نظرات (نمایشگر میزان موافقت خبرگان با آن گزاره)، انحراف معیار (به عنوان شاخص اجماع یا عدم اجماع)، آماره­ی t-student به عنوان شاخص رتبه بندی، درصد تغییر در نظرات طی راند دوم، درصد انحراف نظرات هر خبره از میانگین (به عنوان شاخص واگرایی یا همگرایی آن خبره نسبت به جمع خبرگان) در فایل اکسل با فرمول دهی به اکسل به نحوی که توسط شرکت آموزش داده می­شود.

 

از آنجا که کلیه­ی اجزای سامانه در شرکت ره­پویان بدر تولید گردیده و از پکیج های ترجمه ای متن باز استفاده نشده و همچنین بواسطه­ی رعایت خطوط راهنمایی همچون Url directing و استفاده از رمزگذاری یکطرفه رمزهای عبور، اندیشیار از خصوصیات امنیتی قابل قبولی بهره­مند است.

خوشبختانه سامانه­ی اندیشیار به صورت کاملاً "دوستدارِ کاربر" طراحی شده و تجربیات گذشته هم نشان داده است که مشارکت کنندگان در هم­اندیشی به راحتی و با خواندنِ یک راهنمایِ نیم صفحه­ای با سیستم ارتباط برقرار می­کنند. این قاعده تا حدی در موردی راهبری هم اندیشی نیز صادق است و به هیچ وجه نیاز نیست شخصی که هم­اندیشی را راهبری می­کند، در زمینه­ی فناوری اطلاعات تحصیل کرده باشد و صرفاً آشنایی ابتدایی با مباحث فناوری و آشنایی متوسط با نرم افزار اکسل کافی است.

شایان ذکر است شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، و دفتر هم اندیشی اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد از مشتریان فعلی این سامانه می باشند.

دانلود کاتالوگ