جامعه ایمن نیازمند مردمانی توانمند و آگاه به حقوق شهروندی خود می باشد
منطقه 10 در راستای پیوستن به جامعه ایمن قرار گرفت،جامعه ایمن یعنی بهبود ایمنی در محلهای مسکونی-آموزشی-محیط کار-تفریح-تردد-ورزشی و ...
مردم منطقه 10 با تمام مشکلات ساختاری موجود میتوانند جامعه ایمن را بنا نهند.