مایکروسافت وصله اضطراری ویندوز را برای رفع یک اشکال مهم منتشر می کند

تاریخ انتشار:

مهاجمی که با موفقیت از این آسیب پذیری سو استفاده کرده می تواند کد دلخواه را با امتیازات سیستم اجرا کند. سپس یک مهاجم می تواند برنامه ها را نصب کند ، داده ها را مشاهده ، تغییر داده یا حذف کند یا حساب های جدیدی با حقوق کامل کاربر ایجاد کند. مایکروسافت گفت که تحقیقات خود را به پایان رسانده و به روزرسانی های امنیتی را برای رفع این آسیب پذیری منتشر کرده است.