80 درصد کارکنان از ابزارهای همکاری در دوران کار ترکیبی استفاده می کنند

تاریخ انتشار:

تقریباً 80 درصد از کارکنان از ابزارهای همکاری(collaboration tools) برای کار در سال 2021 در سراسر جهان استفاده می کنند ، در حالی که این رقم در سال 2019 تقریباً بیش از نیمی از کارگران بوده است. ابزارهای همکاری در طول Covid-19 اهمیت دوباره ای پیدا کردند زیرا نقش آنها در اطمینان از بهره وری تیم های دور افتاده بود."

*هدف از یک ابزار همکاری حمایت از گروهی متشکل از دو یا چند نفر برای تحقق یک هدف یا هدف مشترک است. ابزارهای همکاری می توانند ماهیتی غیرتکنولوژیکی هم داشته باشند مانند کاغذ ، نمودارهای روی صفحه و...